Olimp Cla z Zieloną Herbatą L-Karnityna 60kap-563454
  • Olimp Cla z Zieloną Herbatą L-Karnityna 60kap-563454
Olimp Cla z Zieloną Herbatą+L-Karnityna 60kap
42,55 zł
Brutto
Ilość

Add to wishlist

 

BEZPIECZNY SYSTEM PŁATNOŚCI ONLINE.

 

REALIZUJEMY ZAMÓWIENIA W 24 GODZINY.

 

ZWROT TOWARU DO 14 DNI.

Suplement diety dostarcza trzy najbardziej aktywne substancje wspomagaj?ce proces redukcji tkanki t?uszczowej: CLA, wyci?g zielonej herbaty mianowany na EGCG oraz l-karnityn?. Specjalnie dobrany zestaw sk?adnik?w uaktywnia wszystkie etapy spalania t?uszczu, zapobiegaj?c jednocze?nie utracie j?drno?ci cia?a. Kilkutygodniowa suplementacja zapewnia widoczny spadek wagi, ogranicza ryzyko efektu jo-jo oraz daje wyra?ne zmniejszenie oznak cellulitu.

Dlaczego po??czenie CLA z zielon? herbat? plus L-KARNITYNA tak skutecznie wspomaga odchudzanie?

Dieny kwasu linolowego okre?lane skr?tow? nazw? CLA w po??czeniu ze specjalnie wyizolowanymi zwi?zkami polifenolowymi zielonej herbaty bardzo skutecznie uzupe?niaj? si? w procesie modelowania sylwetki. Wyci?g zielonej herbaty zawiera silnie dzia?aj?ce substancje bioaktywne kt?re przyspieszaj? trzy zasadnicze procesy: zapocz?tkowuj? proces rozpadu t?uszczu, nadzoruj? jego sprawne spalanie w kom?rkach mi??niowych oraz zabezpieczaj? przed reakcj? ponownego gromadzenia rezerw t?uszczowych. Z kolei obecno?? kwas?w CLA odpowiada za doszcz?tne niszczenie kom?rek t?uszczowych, tak by nie mog?y one nigdy odbudowa? swoich strat. Ponadto CLA silnie uaktywniaj? proces budowy bia?ek mi??niowych w miejsce utraconego t?uszczu, w efekcie czego cia?o wyra?nie zyskuje na j?drno?ci.
 
Jaki wp?yw na dzia?anie suplementu ma dodatek l-karnityny?
Dlaczego kombinacja CLA z ZIELON? HERBAT? plus L-KARNITYNA jest bardziej skuteczna ni? po??czenie samego CLA z zielon? herbat??

Do tej pory na rynku pojawi?o si? wiele preparat?w CLA z zielon? herbat?, ale jak si? okazuje, ich dzia?anie w praktyce nie zawsze bywa skuteczne. Ograniczona efektywno?? wynika m.in. ze zmniejszonej aktywno?ci jednej z reakcji metabolicznych, za kt?r? w organizmie odpowiada karnityna. Pomimo ?e polifenole zielonej herbaty oraz CLA silnie wspomagaj? proces utraty t?uszczu, to jednak bez obecno?ci karnityny efekt ten mo?e by? ograniczony. Karnityna warunkuje bowiem sprawny transport t?uszcz?w do „kom?r spalania” oraz poprawia dost?p niszcz?cego je tlenu Tylko zestawienie CLA, zielonej herbaty zawieraj?cej EGCG i KARNITYNY mo?e zapewni? tak silny efekt odchudzaj?cy.Poza znacznym dodatkiem l-karnityny nasz preparat w odr??nieniu od podobnych, konkurencyjnych zawiera specjalny mianowany na zawarto?? EGCG ekstrakt Zielonej herbaty ,kt?re to dopiero w takiej postaci wsp?lnie z CLA warunkuj? prawid?owy i pe?ny proces spalania tkanki t?uszczowej.
 
W jaki spos?b suplement diety zapobiega powstawaniu cellulitu?

Szczeg?ln? rol? pod tym wzgl?dem pe?ni? kwasy t?uszczowe CLA. Ten niezwykle cenny sk?adnik pokarmowy wspomaga zar?wno utrat? t?uszczu jak te? silnie chroni tkank? mi??niow?. Ubytek tkanki t?uszczowej powi?zany ze wzmocnieniem struktury mi??ni powoduje silniejsze uj?drnienie i wzmocnienie sk?ry, nadaj?c jej bardziej g?adki i spr??ysty wygl?d. CLA jednocze?nie skutecznie zabezpiecza przed odk?adaniem si? uci??liwych grudek t?uszczu, na powstawanie kt?rych w szczeg?lno?ci nara?one s? okolice ud i po?ladk?w. Efektywno?? tego procesu dodatkowo wspomaga l-karnityna.
 
Komu suplement polecany jest w szczeg?lno?ci?

Ta specjalnie opracowana formu?a preparatu sprawdza si? niemal w ka?dym przypadku nadwagi. Suplement jest szczeg?lnie wskazany zar?wno podczas stosowania kuracji odchudzaj?cej jak r?wnie? po jej zako?czeniu. W trakcie trwania terapii, preparat nie tylko dynamicznie przyspiesza proces spalania t?uszczu, ale tak?e zapobiega utracie j?drno?ci cia?a. Natomiast po zako?czeniu kuracji ogranicza ryzyko pojawienia si? efektu jo-jo. Suplement wywiera dodatkowe, bardzo korzystne dzia?anie na prac? serca i uk?adu kr??enia. Mo?e by? z powodzeniem stosowany tak?e w warunkach niskiej aktywno?ci fizycznej.
 
Jak stosowa? suplement Olimp CLA z Zielon? Herbat? plus L-Karnityna ?

W okresie trwania kuracji odchudzaj?cej suplement najlepiej przyjmowa? 2 razy dziennie po 2 kapsu?ki: na czczo lub po ?niadaniu oraz ok. 30 min przed planowanym wysi?kiem (wzgl?dnie kolacj?). Po osi?gni?ciu oczekiwanego spadku masy cia?a, zaleca si? stosowanie suplementu jeszcze przez okres min. 8 tygodni, w ilo?ci 2 kapsu?ek na dob?, w celu unikni?cia efektu jo-jo.


SPOS?B U?YCIA

Zalecana porcja dzienna: 2 kapsu?ki 2 razy dziennie - po ?niadaniu i na ok. 30 min. przed aktywno?ci? fizyczn?


SK?ADNIKI

Sprz??ony kwas linolowy CLA, ekstrakt zielonej herbaty, olej sojowy, L-karnityna, ?elatyna gliceryna, woda, – sk?adniki otoczki. Zawiera sk?adnik pochodzenia sojowego.

Informacja ?ywieniowa 2 kapsu?ki 4 kapsu?ki
Sprz??ony kwas linolowy CLA 80%
W tym CLA
1000mg
800 mg
2000mg
1600 mg
Ekstrakt zielonej herbaty
W tym EGCG
400mg
132 mg
1000mg
264 mg
L-karnityna 200 mg 400 mg

Olimp
1571(1)
5 Przedmioty
2010-01-01
Nowy produkt
Opinie

Brak opinii klientów.

Napisz opinię

Olimp Cla z Zieloną Herbatą+L-Karnityna 60kap

Napisz opinię